Privacy Statement

Wie is garDsign?

garDsign, app.garDsign, tekenjetuin, gestaltedeinengarten, drawyourgarden en tekenmijntuin zijn handelsnamen van garDsign Tools B.V. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door garDsign Tools B.V. (KvK 88775127), hierna garDsign genoemd.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Voor garDsign is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de wetgeving.

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Van alle website bezoekers: 

 • Technische gegevens over je telefoon of computer 

Van garDsign abonnementhouders profielgegevens zoals:

 • Naam, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Van personen die deelnemen aan een cursus en/of workshop profielgegevens zoals:

 • Naam, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door garDsign verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; 
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van garDsign; 
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 8. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van garDsign; 
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming; 
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;  
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van garDsign of van een derde. 

Voor de hiervoor als 2 t/m 8 en 10 genummerde doeleinden beroept garDsign zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden, intern beheer en historisch- en statistisch onderzoek.

Wij willen u als website bezoeker van garDsign een optimale beleving bieden. Dit kunnen wij alleen als we weten wat uw wensen zijn. Daarom verrichten wij veel onderzoek en analyseren wij bijvoorbeeld data op onze website. 

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in dit privacy statement hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat garDsign niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met onze partners. Denk hierbij aan partners die onze website en e-mailsysteem onderhouden. En daarnaast met ons zusterbedrijf Yourgardenlife. 

Tenslotte delen we uw gegevens  met derden die op de website van garDsign gebruik maken van cookies. Zie voor meer informatie over deze derden en hun privacy statement ons Cookiestatement. 

garDsign verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Tenzij u:

 • uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de verstrekking.
 • garDsign wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.

Vindt er een doorgifte naar landen buiten de EU plaats?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?

garDsign maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Voor welke termijn worden persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Op basis van onze administratieplicht dienen we bepaalde gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

Optimale beveiliging van persoonsgegevens

garDsign heeft vanzelfsprekend alle noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Op zowel organisatorisch als technisch gebied worden alle data vertrouwelijk behandeld.v

Wat zijn uw rechten qua persoonsgegevens?

 • Inzagerecht: u kunt de door garDsign verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • Correctie- en verwijderingsrecht: u kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen. 
 • Recht van bezwaar: u kunt uzelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld e-mailings. Uw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.
 • Recht op beperking: als u vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van u, heeft u het recht om uw gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.
 • Intrekking van toestemming: u heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Wijzigingen?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de garDsign.

Vooraf toestemming voor nieuwe doeleinden

garDsign kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat we uw gegevens hiervoor gaan gebruiken. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

Klachten? www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Nog vragen? Mail naar service@garDsign.com

Heeft u nog vragen over dit Privacy Statement of ons privacybeleid? Of wilt u een beroep doen op één van uw wettelijke rechten? Neem dan contact op met via service@garDsign.com. We reageren dan binnen de verplichte termijn van vier weken op uw vraag of verzoek.