Disclaimer

garDsign Tools B.V., kantoorhoudende aan de Hogesteeg 33 (3911VT) te Rhenen. 

Kamer van Koophandel-nummer: 88775127

Contactgegevens:

garDsign Tools B.V.

Adres: Herculeslaan 190, Unit 5, 3584AB (Utrecht)

E-mail: service@gardsign.com

Telefoon: 085 – 10 440 50

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van garDsign Tools B.V. waaronder die op de programmatuur, teksten, beelden, geluiden, etc., berusten bij S.T.A.K. garDsign, KVK nr. 82978220. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van garDsign Tools B.V. informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

garDsign Tools B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens. Desondanks kunnen daar, mede en voornamelijk door afhankelijkheid van derde partijen, onjuistheden in voorkomen. garDsign Tools B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt je aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

garDsign B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe- of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van garDsign Tools B.V., sluit garDsign Tools B.V. ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.

garDsign Tools B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.